270

 

تفاهم نامه آموزش مفاهیم بازآفرینی با نظارت و هماهنگی شرکت بازآفرینی شهری ایران با پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با نظارت و هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران تفاهم نامه ای را با پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی منعقد کرده که این تفاهم نامه در راستای تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

براساس این تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی – پژوهشی به زودی با همکاری علمی جهاد دانشگاهی آغاز می شود که این آموزش ها مطابق با سیاست ها و راهبردهای شرکت بازآفرینی شهری ایران ارایه خواهد شد.

گفتنی است، هدف از انعقاد این تفاهم نامه تولید محتوا و اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق برنامه های ملی بازآفرینی پایدار شهری در کشور است.