اداره تحصیلات تکمیلی

 

مدیر اداره تحصیلات تکمیلی: مریم کلانتری

 

تلفن: 2-66970901

 

پست الکترونیکی:
Maryam Kalantari

 

 

 

 

 

 

 

رشته های دکتری پژوهش محور

دکتری پژوهش محور موجود

1_ شهرسازی

2_ پژوهش هنر

دکتری پژوهش محور پیشنهادی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جامعه شناسی فرهنگی
مدیریت فرهنگی

رساله ها

پژوهش هنر

نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان رساله
حامد بیدی
Hamed Bidi

دکتر علی اکبر فرهنگی

دکتر محمدعلی خبری

موضوع تأیید نشده
سمانه صدوقی
Samaneh Saoghi
دکتر محمدعلی خبری تعیین اثر بخشی نمایش های عروسکی خود انگیخته در کاهش اضطراب کودکان
بهزاد آقاجمالی
Bezad Aghajamali
دکتر سجودی
موضوع تأیید نشده

 

شهرسازی

نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما عنوان رساله رزومه
فرهاد امیری فرد
Farhad AmiriFard
دکتر حسین کلانتری الگوی مدیریت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر رشت با بکار گیری تکنیک lr  resume
محمدرضا صمیمی
Mreza Samimi
دکتر حسین کلانتری الگوی مدیریت منظر شهری در مقابله با وندالهای شهری: مطالعه موردی منطقه 20 شهر تهران resume 
امیر قائم مقامی
Amir GhaemMaghami
دکتر خاکساری ارائه ی الگوی بهینه استفاده از راهکار مراکز توزیع شهری، با هدف پایدار سازی لجستیک شهری  resume
سارا دنبلی

دکتر عارف آقا صفری

دکتر ناصر براتی

بازشناسی مولفه های هویت بخش به منظر شهرهای ایرانی اسلامی با تاکید بر ابعاد کالبدی شهر resume 
سارا کلانتری
Sara Kalantari

دکتر عارف آقا صفری

دکتر رفیعیان

 بازتعریف نقش اجتماعات محصور در سازمان یابی فضایی شهر تهران از منظر ایدئولوژی شهر ایرانی  resume
یعقوب بلوایه
Yaghoub Bolvayeh
دکتر ناصر براتی
مطالعه و ترمیم شکاف بین نظریه و عمل بازآفرینی شهری در تهران در دوره سالهای 1386 تا 1394
 resume
رضا پاسیان خمری
Reza PasianKhamri
دکترحمیدرضا بابایی

تبیین کارکرد اجتماعات محلی در نوزایی شهری، بر مبنای چارچوب تحلیل شبکه های اجتماعی

مورد پژوهش: بافت تاریخی گرگان

resume

 

دانشجویان

شهرسازی

رشته شهرسازی
نام و نام خانوادگی ورودی رزومه
Farhad AmiriFard
فرهاد امیری فرد
 بهمن ماه 90 resume
سارا دنبلی
بهمن ماه 90 resume
Mreza Samimi
محمدرضا صمیمی
بهمن ماه 90 resume
Sara Kalantari
سارا کلانتری
مهر ماه 91 resume 
Yaghoub Bolvayeh
یعقوب بلوایه
مهر ماه 92 resume 
Amir GhaemMaghami
امیر قائم مقامی
مهر ماه 92 resume
Reza PasianKhamri
رضا پاسیان خمری
مهر ماه 92 resume

 

پژوهش هنر

رشته پژوهش هنر
نام و نام خانوادگی ورودی رزومه
حامد بیدی
Hamed Bidi
91 resume
سمانه صدوقی
Samaneh Saoghi
91 resume
بهزاد آقا جمالی
Bezad Aghajamali
93 resume

اخبار اداره تحصیلات تکمیلی :