امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
 دوره آموزشی عکاسی حرفه ای
ترم عنوان درس ساعت روزهای برگزاری ساعات برگزاری شهریه (تومان)
1 سیر تحول وتاریخ عکاسی 20 سه شنبه   16-18 200/000
ترکیب بندی در عکاسی 40  شنبه 16-19  300/000
هستی شناسی عکاسی دیجیتال 40 شنبه  13-16 300/000
2 ویرایش پیشرفته عکس 30     300/000
نورپردازی در عکاسی 30     300/000
فنون عرضه و ارائه عکس 30     300/000
3 طراحی البوم دیجیتال 40     400/000
عکاسی صنعتی و تبلیغات 20     250/000
آرا و نظریات عکاسی 20     250/000
4 عکاسی شب 30     400/000
عکاسی پرتره 20     300/000
عکاسی معماری 30     400/000
  پروژه عملی 30